Berat Kandili

Berat Kandili

  • 28 Mart 2021

Berat Kandili Önemi ve Bu Gecede Yapılacak İbadetler

Sevgili Medyum Recep Kaplan ziyaretcileri Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı’nın on beşinci gecesi eda edilecek olan berat kandili nedir? berat kandilinin önemi ve anlamı. Berat kandili ne zaman? Berat gecesi hangi gün idrak edilecek? detaylar yazımızda..
Berat Kandili mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban Ayı’nın, on dördüncü gününü on beşinci gecesine bağlayan mübarek gecedir. Bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ihya edilecektir.

Berat ne demek?
Berat, Arapça berae/beraet (البرائة) kelimesinden dilimize geçmiştir. Kur’an’da 25 yerde ‘berae’, 2 yerde ise ‘beraet’ kelimesi geçmektedir. Bu kelime ‘aklanmak, temize çıkmak, bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak’ manasına gelmektedir. Arapça’da ise ‘kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması’ manasındadır.

Kandil ne demek?
Berat gecesinin Berat Kandili olarak anılması ise Osmanlı Devleti’nde, II. Selim (1566-1574) Dönemi’nde camilere kandiller asılması geleneğine dayanır. Bu dönemden sonra cami ve minareler kandillerle süslenmiş ve bu, gelenek halini almıştır.

Berat Kandili Nedir?
Berat, kişinin günah yükünü atması ve bu yükten kurtulmasıdır. Dilimizdeki manası ise beraat etmek, özgürlüğe kavuşmak, yükten ve cezadan kurtulmak demektir. Şaban ayının 15. gecesinde Müslümanların bu gecenin rahmetinden istifade edip günahlarından tevbe ederek, Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı yani berat edeceği umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

Berat gecesi Arapça eserlerde, gecenin bereketinden dolayı ‘mübarek gece’, kulların ihsana kavuşmaları bakımından ‘rahmet gecesi’, Şaban Ayı’nın ortasında bulunması sebebiyle de ‘Şaban’ın orta gecesi’ olarak isimlendirilmiştir.

Berat Gecesi, dört farklı şekilde anılmıştır:

Mübarek gece
Berae gecesi
Sakk gecesi (belge ve senet)
Rahmet gecesi

Bu manalar çerçevesinde Berat, Allah’tan başkasına özgür olmak, rahmete kavuşarak af ve mağfiret edildiğini belgelerle ispatlamak demektir…

Berat Kandilinin Önemi Nedir?
Berat Kandilinin önemi bir taraftan da Şaban Ayı’nda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Allah Rasulü’nün, ‘Benim ayımdır’ buyurduğu Şaban, yine O’nun Ramazan’dan sonra (s.a.v) en çok oruç tuttuğu ve ahireti düşündüğü ay olarak bilinmektedir.

Arınma ve kurtuluş gecesi olan Berat Gecesi, bütün günahlardan affolunmak bağışlanıp günah yükünden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Rabbimize yaklaşmak için ve O’na kendimizi, halimizi arz ederek hem fert, hem de ümmet olarak içinde bulunduğumuz perişan halden bizi kurtarması için bolca dua edebileceğimiz, tabiri caizse kendimize gelebileceğimiz bir gecedir Berat gecesi…

İnsanın yıllık planlamasının bizzat Allah tarafından çizildiği gecedir Berat… İşte bu noktadan baktığımızda anlıyoruz ki Allah, kullarına çok muhteşem bir fırsat sunmakta ve adeta onların seslerine ve isteklerine kulak vermektedir: ‘Kulum benden ne isteyecek ki Ben ona vereyim?’ Bu ilahi nida her mümin kulun kalbinde yerini bulmaktadır.

Berat, Kuran’ın Levh-i Mahfuz’dan semaya inişi gibi, Kuran’ı dilimizden kalbimize indirme gecesidir…

Berat, arınma, affedilmek adına çabalama, günah yükünden kurtulma günüdür.

Berat, muhasebe ve murakebe günüdür.

Berat Kandilinde ne olmuştur?
Yüce Allah, Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

Apaçık Kitab’a andolsun;
Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten Biz uyaranlarız.
Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.
(Duhan Suresi, 2,3 ve 4)
Alimlerimizin bir kısmına göre Duhan suresinde bahsi geçen bu mübarek gece, Berat gecesidir, Bu durumda Kur’an’ın tamamının Berat gecesi Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde ise âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Alimlerin bir kısmına göre ise bahsi geçen bu gece Kadir gecesidir. Bu iki görüşün arasını birleştiren bir kısım alimlere göre ise, Berat Gecesi’nden başlayıp Kadir Gecesi’ne kadar devam eden süreçtir.

Berat Gecesi’inde olan 5 önemli olay:
Bütün hikmetli işlerin ayrımına başlanması,
Bu geceki ibadetlere kat kat sevap verilmesi,
İlahi rahmetin, bütün alemi kuşatması,
Allah’ın af ve bağışlamasının ziyadesiyle artması,
Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in tam bir şefaat yetkisine sahip olması.
Berat gecesi bir kulun bir yıllık hayatında olacak bütün hadiselerin yazıldığı gece olarak da bilinmektedir. Rızık, ölüm, doğum gibi hadiseler bu gecede yazılır.
Berat, Yüce Kitabımız Kuran’ın inzal edildiği, yani toptan Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildiği gecedir. Efendimize parça parça indirilişi ise ilk kez Kadir Gecesi’nde olmuştur.
Bir kısım alimlere göre kıblenin Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’dan, Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’a doğru çevrilmesi de Şaban Ayı’nın 15. Gecesi’nde vaki olmuştur.
Berat Kandili Fazileti
Allah Rasulü’nün, ümmetine olan düşkünlüğünü elbette bu gecede de görebiliyoruz:

Bir rivayete göre Allah Rasulü, Şaban’ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti; üçte biri verildi. 14. gecesi niyaz etti; üçte ikisi verildi. 15. gecesi niyaz etti; hepsi verildi. Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka. Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır. (Hak Dini Kur an Dili, 5,4295)

 "Muhakkak ki, Allah (a.c) Şaban’ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna." (İbni Mâce, İkame, 191.)

"Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kahin, sihirbaz yahut çok kin güden veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten, yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna." (et-Tergîb ve't-Terhib, 2.118.)

Bir Berat Gecesi’nde uyanıp da Resulullah (s.a.v)’i yanında bulamayan Hz. Aişe kalkarak Efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'l - Baki mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu. Peygamberimiz (s.a.v) mübarek hanımına Berat Gecesinin faziletini şöyle anlattı:

"Muhakkak ki, Allah Teala Şaban’ın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder." (Tirmizi, Savm:39.)

Berat Kandili fazileti ile ilgili Allah Rasulü, şöyle buyurmuştur:
Ali b. Ebu Talib’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resulullah buyurmuştur ki:

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman o gece ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü (geceden sonraki gündüz) oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah dünyaya en yakın göğe rahmeti ile tecelli eder, (o andan) fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu? Onu beladan kurtarayım. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?’ buyurur.” (İbn Mace, İkamet, 191)

Ebu Musa el-Eş’ari’den nakledildiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allah, Şaban ayının on beşinci gecesi (kullarına rahmetle) bakar ve herkese mağfiret eder. Fakat kendisine şirk koşana veya kindarlara mağfiret etmez.” (İbn Mace, İkamet, 191)

Bir hatırlatma: Dinimize göre gün, geceden başlamaktadır. Dolayısıyla Allah rızası için Berat Kandili sebebiyle nafile oruç tutmak isteyen kimse, berat gecesinin ardından gelen gündüzde oruç tutmalıdır. Yani 27 Mart Cumartesi değil, 28 Mart Pazar günü oruç tutmalıdırlar.

Berat Kandili Mesajları
Berat Kandili gibi gün ve gecelerde Berat kandili mesajı çokça karşılaşılan ve aslında Allah Rasulü ve sahabe arasında yer bulmamış olan bir uygulamadır. Allah Rasulü ve ashabı bu şekilde birbirlerini tebrik etmemişler ve kutlamalar yapmamışlardır. Hatırlatmak ve ihya edilmesi konusunda bir öncü sevabı elde etmek konusunda birbirlerine mesaj atanlar elbette olmalıdır. Ancak bu, ölçüyü kaçırarak geceyi ihya etmeye hiçbir surette engel teşkil etmemeli, zamanın çoğunu alarak bu kıymetli anları bize kaybettirmemelidir.


Müslümanlar aleminde bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir. Bu mübarek gecede namaz kılmak manevi açıdan oldukça önemlidir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kelime olarak; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamı taşıyan, Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermeleri umulduğu gece olarak bilinen Berat Kandili namazını kılmak isteyenler akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlanabilir.

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili'nde kılınan nafile namazı kılınışı binlerce kişi tarafından şimdiden gündemdeki yerini alıyor. Berat Kandili 12 rekat nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır öte yandan her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınan bir namaz olarak bilinmektedir.

KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat gecesi namazını şöyle tarif etmişlerdir:

"Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri'nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir."

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili gecesi kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir. Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunmaktadır.

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.vZira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Ayrıca Tesbih Namazını bu gecede kılmakta çok sevaptır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Dört rekat olan tesbih namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Berat Kandili ibadetlerinden tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Bol bol Tövbe edip Dua edilir.

Sevgili Medyum Recep Kaplan ziyaretcileri Yazımızı bitirirken hep birlikte Allah Rasulü’nün duasına kulak verelim ve ‘amin’ diyelim:

"Allah’ım! Azabından affına; gazabından rızana sığınırım! Senden, yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin." (et-Tergib ve't-Terhib, 2119, 120) (Amin..)

Tüm İslam alemi olarak Berat’a hakkıyla kavuşup, kandil gibi aydınlanarak aydınlatmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.